Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR för BQ’s tillhandahållande av digitala och webbaserade utbildningar

 1. TILLÄMPLIGHET & DEFINITIONER
  1.1. BQualified Education Sweden AB,
  559202–2544, (”BQ”) är ett utbildningsföretag vars verksamhet består i att producera och tillhandahålla sina kunder webbaserade utbildningar.
  1.2. BQ’s utbildningar (”Produkter”, ”Produkten” eller ”Produkterna”) tillhandahålls online via BQ’s webbplats www.bqualified.se (”Webbplatsen”). Produkterna är endast åtkomliga för användare efter registrering och inloggning på Webbplatsen.
  1.3. Produkterna tillhandahålls på licensbasis om inte annat skriftligen har avtalats. Köp av licenser kan ske på Webbplatsen eller, om det är fråga om ett större antal licenser, genom accept av en av BQ särskilt upprättad offert. När du som kund köper licenser till BQ’s Produkter ingår du ett bindande avtal med BQ. Genom ditt köp samtycker du som kund till att BQ’s vid var tid gällande allmänna villkor utgör en integrerad del av avtalet.

 2. BQ’S TILLHANDAHÅLLANDE AV PRODUKTER
  2.1. BQ innehar äganderätten till alla Produkter på Webbplatsen. BQ säljer inte äganderätten till Produkterna utan upplåter istället en icke-exklusiv rätt för dig som kund att ta del av och använda Produkterna under en på förhand bestämd tid. Vad du köper är därmed en tidsbegränsad nyttjanderätt till Produkten (licens).
  2.2. Varje köpt licens får endast nyttjas av en unik användare för avsett ändamål. Det är inte tillåtet att kopiera, filma av eller på annat sätt vidareförmedla Produkterna till annan. Nyttjande i strid med detta villkor utgör ett upphovsrättsligt intrång och betraktas som ett väsentligt avtalsbrott.
  2.3. BQ strävar alltid efter att tillhandahålla Produkter med högsta kvalitet men kan inte garantera fullständig tillgänglighet vid varje given tidpunkt. Du som kund är införstådd med att BQ inte kan påverka distributionen över Internet och accepterar att BQ inte tar ansvar för distributionens funktionssäkerhet eller för andra avbrott som beror på Internetuppkoppling eller liknande förhållanden.
  2.4. Information om rekommenderade systemkrav m.m. för användning av BQ’s produkter anges på Webbplatsen.

 3. KUNDENS ÅTAGANDEN & ANSVAR
  3.1. Vid köp av BQ’s Produkter åligger det dig som kund att använda din rätta identitet samt att säkerställa att korrekt information i övrigt anges. Vidare åvilar det dig att hålla BQ informerad om eventuella förändringar i fråga om via vilken e-postadress BQ kan kontakta dig.
  3.2. Du som kund ansvarar också för att din användarinformation och erhållna licensnycklar till Produkterna endast används i behörig ordning. Vid obehörigt nyttjande av användarinformation och/eller licensnycklar (se punkt 2.2) svarar du som kund för den ekonomiska skada som BQ därigenom lider, oaktat det skett uppsåtligen eller genom oaktsamhet av dig eller någon du ansvarar för (såsom anställda eller uppdragstagare).
  3.3. Därtill svarar du som kund för att din hårdvara, mjukvara och Internetuppkoppling är av sådan beskaffenhet och kvalitet att du fullt ut kan nyttja köpta licenser till Produkterna.

 4. PRIS OCH BETALNING
  4.1. På Webbplatsen anges Produkternas ordinarie priser exklusive mervärdesskatt. På angivna belopp tillkommer mervärdesskatt med 25 %, vilken påförs i samband med köpet. BQ förbehåller sig rätten att justera ordinarie priser från tid till annan.
  4.2. Om köp genomförs via Webbplatsen sker betalning med Klarnas betallösning. För att genomföra ett sådant köp behöver du ta del av och acceptera Klarnas användarvillkor (https://www.klarna.com/se/). Om köp istället sker genom accept av en av BQ särskilt upprättad offert ska betalning ske mot faktura. BQ tillämpar då 20 dagars betalningstid från fakturadatum. Vid utebliven betalning på förfallodagen har BQ rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).

 5. REKLAMATION
  5.1. Du som kund äger endast rätt till återbetalning av erlagd betalning om tillgängligheten till Produkten varit väsentligt inskränkt under minst två (2) arbetsdagar i följd, detta har orsakats av BQ ’s vårdslöshet och detta skriftligen reklamerats till BQ inom fem (5) arbetsdagar från det att problemet uppstod.

 6. AVTALSTID OCH AVTALETS UPPHÖRANDE
  6.1. Köpt licensnyckel måste aktiveras inom 365 dagar från beställning, därefter är den ogiltig och obrukbar. Aktiverad licensnyckel är giltig i 60 dagar (”Utbildningstid”). Licenstiden kan således maximalt uppgå till 425 (365 + 60) dagar om inte annat särskilt avtalats. Under Utbildningstiden kan du som kund logga in och ut obegränsat antal gånger.
  6.2. Avtalet upphör att gälla utan föregående uppsägning vid licenstidens utgång.
  6.3. Vid missbruk eller väsentligt avtalsbrott har BQ rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande i förtid. Användande av Produkten i strid med dessa allmänna föreskrifter eller upphovsrättslig lagstiftning ska alltid betraktas som ett väsentligt avtalsbrott.

 7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
  7.1. Hur BQ behandlar personuppgifter, vilka rättigheter registrerade har och hur registrerade kan göra dessa rättigheter gällande m.m. framgår av BQ’s vid var tid gällande integritetspolicy. Integritetspolicyn finns tillgänglig på Webbplatsen.

 8. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR KUND SOM ÄR KONSUMENT
  8.1. Eftersom BQ’s Produkter utgörs av digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium, dvs. online via Webbplatsen efter inloggning, gäller ingen ångerrätt för avtalet. Genom din beställning samtycker du till att leverans sker på ovan angivet sätt och accepterar att någon ångerrätt inte gäller för avtalet jämlikt kap 2 § 11 p. 11 i lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
  8.2. Ovanstående kommer du även att informeras om på nytt, och behöva godkänna särskilt, på Webbplatsen i samband med ditt köp.

 9. ANSVARSBEGRÄNSNING
  9.1. BQ ansvarar inte för att Produkterna kan användas, eller användas med full funktionalitet, tillsammans med varje form av hård- eller mjukvara som förekommer eller har förekommit på marknaden.
  Åsikter, uppfattningar och uttalanden i film- och artikelmaterial är de medverkandes personliga och delas inte nödvändigtvis av BQ. BQ tar därför inte ansvar för riktigheten i sådant innehåll eller för annan information eller tjänst som tillhandahålls av tredje man.
  9.2. Produkternas innehåll ska vidare inte uppfattas som juridisk eller affärsmässig rådgivning. Vid osäkerhet kring praktisk tillämpning av fakta och kunskap i specifika fall åligger det dig som kund att konsultera en rådgivare med relevant kompetens.
  9.3. BQ ansvarar slutligen inte för någon skada eller förlust, varken indirekt eller direkt, till följd av användning av Produkterna och/eller innehållet däri. Skulle BQ ändå befinnas ansvarigt och ersättningsskyldigt ska BQ’s ersättningsskyldighet alltid vara begränsad till ett belopp som motsvarar det pris du som kund erlagt för den ifrågavarande Produkten.

 10. ÄNDRINGAR & TILLÄGG
  10.1. Ändringar av och tillägg till dessa allmänna villkor ska, för att vara gällande, överenskommas skriftligen.

 11. TVISTER
  11.1. Svensk lag ska tillämpas på tolkning och tillämpning av avtal där dessa allmänna villkor utgör avtalsinnehåll.
  11.2. Tvist enligt punkt 11.1 och annat som har samband med BQ’s Produkter ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

[ Version 2020:1 ]