Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

På BQualified Education Sweden AB, 559202–2544, (”BQ”) värnar vi om din personliga integritet. För oss är det därför prioriterat att följa vid var tid gällande lagstiftning om skydd för personuppgifter. I den här policyn förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver också vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande.

Vad är en personuppgift och vad menas med en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn, personnummer och kontaktuppgifter utan även om till exempel fotografier.

Med behandling av personuppgifter menas allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar till exempel om insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

BQ behandlar i huvudsak ditt namn, dina kontaktuppgifter, uppgifter om din arbetsgivare inklusive adressuppgifter och, i förekommande fall, dina examinationsresultat.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna ingå och fullgöra vårt avtal med dig eller din arbetsgivare. Dina personuppgifter kommer då att behandlas för att identifiera dig och för att administrera, leverera och utveckla de produkter och tjänster som du eller din arbetsgivare har beställt. I förekommande fall kommer dina personuppgifter därtill behandlas för fakturerings- och betalningsändamål. Rättslig grund för vår behandling: Fullgörande av avtal.

Vi kan också komma att använda personuppgifter om dig från tidigare kontakter med oss för att kunna ge dig hjälp och support. Dina personuppgifter kan även komma att läggas till grund för utskicka av nyhetsbrev och viktig information om de produkter och tjänster som du eller din arbetsgivare har beställt. Rättslig grund för vår behandling: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal.

Dina personuppgifter kan därtill komma att behandlas för affärs- och produktutveckling, statistik och analys, liksom i syfte att marknadsföra BQ samt BQ’s produkter och events. Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder våra tjänster som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt. Rättslig grund för vår behandling: Intresseavvägning eller samtycke.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel anlitar vi IT-leverantörer såsom Loopia för vissa domän- och webbutiktjänster. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de uppfyller nödvändiga krav på säkerhet och sekretess för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Ett exempel är din arbetsgivare, som ofta är vår avtalspart. Ett annat exempel är vår betaltjänstleverantör Klarna. Ett tredje exempel är Skatteverket, som vi ibland är skyldiga att lämna ut uppgifter till enligt lag eller myndighetsbeslut.

När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshanteringsrutiner. Alla är var för sig skyldiga att följa gällande lagstiftning om skydd för personuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är avtalat eller annars är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver vi på grund av lagstiftning till exempel spara i minst sju år.

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra BQ’s verksamhet sparas under tre år räknat från den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från våra digitala utskick, nyhetsbrev eller liknande kommer dock uppgifterna raderas så snart det är möjligt.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har bl.a. en rätt att kostnadsfritt få ett utdrag som visar vilka personuppgifter BQ har registrerat om dig. Du kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Om du har frågor om hur BQ behandlar personuppgifter

BQ är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar om dig. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor rörande vår behandling av personuppgifter. Du når oss alltid på hello@bqualified.se eller här:

BQualified Education Sweden AB, 559202-2544
C/o Different Advokat AB
Sveavägen 9, Hitechbuilding, pl. 17
111 57 Stockholm

Om du är missnöjd med vår behandling av personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen (www.datainspektionen.se) eller annan behörig myndighet, t.ex. tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Var finns den senaste versionen av BQ’s integritetspolicy?

Vi jobbar ständigt med att förbättra våra tjänster för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Det innebär att vi kan komma att behöva göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av BQ’s integritetspolicy finns alltid tillgänglig på www.bqualified.se.